Kalendarz Festiwalu

Pn 7 14 21 28
Wt 1 8 15 22 29
Śr 2 9 16 23 30
Cz 3 10 17 24
Pt 4 11 18 25
So 5 12 19 26
Nd 6 13 20 27
Pn 5 12 19 26
Wt 6 13 20 27
Śr 7 14 21 28
Cz 1 8 15 22 29
Pt 2 9 16 23 30
So 3 10 17 24 31
Nd 4 11 18 25
Strona główna \ O Festiwalu \ Aktualności
 
Główny sponsor
Żywiec
Poznań
Newsletter
  
Przewodnik uczestnika
Przewodnik uczestnika maltafestival poznań 2010 więcej
Facebook - Udostępnij Twitter - Udostępnij Blip - Udostępnij Flaker

KUP BILET NA KONCERT CHARLOTTE GAINSBOURG I WYGRAJ SZANSĘ NA SPOTKANIE Z ARTYSTKĄ!

2010-06-10

Koncert Charlotte Gainsbourg – 29 czerwca 2010, godzina 21:00, Stara Rzeźnia, Poznań

Bilety na www.eventim.pl

 

Kup bilet na koncert Charlotte Gainsbourg
i wygraj szansę na spotkanie z Artystką!

 

Spośród tych, którzy do czwartku 17 czerwca (włącznie) kupią za pośrednictwem strony www.eventim.pl bilet na koncert Charlotte Gainsbourg*, zostanie wybranych 8  osób, które otrzymają zaproszenia na spotkanie z Artystką w dniu koncertu!

 

NIE ZWLEKAJ! DAJ SOBIE SZANSĘ NA POZNANIE
CHARYZMATYCZNEJ GWIAZDY FRANCUSKIEGO KINA I ESTRADY.


Osoby, których nazwiska zostaną wybrane, zostaną o tym poinformowane e-mailem w piątek 18 czerwca.

Warunkiem przyznania zaproszenia jest potwierdzenie jego przyjęcia zwrotnym e-mailem, do poniedziałku 21 czerwca do godziny 12:00.

Jeśli wybrana osoba nie prześle potwierdzenia przyjęcia zaproszenia w podanym wyżej terminie, ulegnie ono anulowaniu.

 

*Bilet na ten koncert sprzedawany jest łącznie z biletem na koncert Renate Jett

 

REGULAMIN KONKURSU Zaproszenie na spotkanie z Charlotte Gainsbourg

REGULAMIN KONKURSU
Spotkanie z Charlotte Gainsbourg
(dalej „Regulamin”)
A. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs Spotkanie z Charlotte Gainsbourg  (dalej: “Konkurs”) jest organizowany przez Fundację Malta z siedzibą  w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m Poznania. w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 150077, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 778-14-06-165.oraz numer statystyczny REGON 634446340  reprezentowaną przez Michała Merczyńskiego zwanym dalej Organizatorem
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja Malta
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:
(a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Fundację Malta lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;
(b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, w szczególności, lecz nie wyłącznie, osoby zatrudnione w lub działające z ramienia firmy Eventim;
(c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. (a) i (b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
(d) osób małoletnich, osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
B. Czas trwania Konkursu.
Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem www.malta-festival.pl oraz www.eventim.pl, na łamach dodatku Duży Format- Gazeta Wyborcza, antenie Radia TOK FM oraz na www.wp.pl od dnia 10 czerwca 2010 roku do 17 czerwca 2010 roku, (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
C. Komisja Konkursowa.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu,  Fundacja Malta powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Fundację Malta. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
D. Nagrody.
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):
a) zaproszenia na  spotkanie z artystką Charlotte Gainsbourg sztuk 8
2. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednokrotne prawo do wygrania Nagrody.
3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
2. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu dotyczące rodzaju, rozmiaru, ilości, jakości, standardu i innych właściwości Nagród są wyłączone.
2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości Nagród w formie pieniężnej.
3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wykluczone.
E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
1. Uczestnicy  zgłaszają się do konkursu kupując bilet na koncert  Charlotte Gainsbourg/ Ranete Jett do dnia 17.06.2010 za pośrednictwem www.eventim.pl
2. Komisja wybiera spośród Uczestników konkursu (czyli osób, które do dnia 17.06.2010 kupią za pośrednictwem www.eventim.pl bilet na koncert  Charlotte Gainsbourg/ Ranete Jett ) 8 osób, które zostaną zaproszone na spotkanie z Charlotte Gainsbourg w dniu koncertu.

3. Osoby, których nazwiska zostaną wybrane, zostaną o tym poinformowane e-mailem w piątek 18 czerwca.
F. Odbiór Nagród.
1. Warunkiem odbioru nagrody, czyli zaproszenia na spotkanie z Charlotte Gainsbourg, jest potwierdzenie jej przyjęcia zwrotnym e-mailem, do poniedziałku 21 czerwca do godziny 12:00. Jeśli wybrany Uczestnik nie prześle potwierdzenia przyjęcia zaproszenia w podanym wyżej terminie, ulegnie ono anulowaniu.

2. Za odebranie nagrody uważa się stawienie się Uczestnika w miejscu i czasie podanym  przez Organizatora w wiadomości e-mailowej i spotkanie z Artystką.

3. W razie niestawienia się Uczestnika w miejscu i czasie podanym przez Organizatora, nagroda bezpowrotnie przepada, a Uczestnikowi nie przysługuje żaden rodzaj rekompensaty.

4. Organizator Fundacja Malta , w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% wartości.
G. Postanowienia końcowe.
1. Fundacja Malta zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej (e-mail) i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym/ przesłania zwrotnego e-maila w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Fundacji Malta , jak również uprawnia Fundację Malta  do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez www.eventim.pl z siedzibą w Warszawie  al. Jerozolimskie 25, dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź inny przedstawiciel ustawowy, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie  organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.malta-festival.pl i www.eventim.pl
6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regula

Organizator
maltafundacja